Categories
Music Lyrics

Tsering Laso Lyrics
次仁拉索

Tsering Laso Lyrics Song Lyrics in Chinese with Pinyin

For Chinese R&B Song '次仁拉索'

She is my boo

(zhè bú shì zhōng wén!)

吸引我朝朝暮暮 日出日落

xī yǐn wǒ zhāo zhāo mù mù rì chū rì luò

把诗写在了备忘录 记清楚

bǎ shī xiě zài le bèi wàng lù jì qīng chǔ

每一次都在陪伴我度过孤独

měi yī cì dōu zài péi bàn wǒ dù guò gū dú

我不得使劲去爱

wǒ bù dé shǐ jìn qù ài

等到那格桑花儿开

děng dào nà gé sāng huā ér kāi

Dont want to say goodbye

(zhè bú shì zhōng wén!)

那民歌连牧童都开始唱

nà mín gē lián mù tóng dōu kāi shǐ chàng

ཕ་རིའི་སྤངས་ཀྱི་སྟེང་ལ་ཚེ་རིང་ལགས་སོ་།

(那边的田野里哟次仁拉索)

( nà biān de tián yě lǐ yō cì rén lā suǒ )

ཨ་ཅེའི་ཞབས་ཕྱག་ལས་སོང་ཚེ་རིང་ལགས་སོ་།

(姑娘仁增旺姆次仁拉索)

( gū niáng rén zēng wàng mǔ cì rén lā suǒ )

ཞབས་ཕྱག་ལས་ཀྱང་གྲག་ག་ཚེ་རིང་ལགས་སོ་།

(心地善良贤惠次仁拉索)

( xīn dì shàn liáng xián huì cì rén lā suǒ )

སང་ཞོགས་འཁྲོམ་ནས་ཉོས་ཆོག་ཚེ་རིང་ལགས་སོ་།

(你我情投意合次仁拉索)

( nǐ wǒ qíng tóu yì hé cì rén lā suǒ )

ཕ་རིའི་སྤངས་ཀྱི ་སྟེང་ལ་ཚེ་རིང་ལགས་སོ་།

(那边的田野里哟次仁拉索)

( nà biān de tián yě lǐ yō cì rén lā suǒ )

ཨ་ཅེའི་ཞབས་ཕྱག་ལས་སོང་ཚེ་རིང་ལགས་སོ་།

(姑娘仁增旺姆次仁拉索)

( gū niáng rén zēng wàng mǔ cì rén lā suǒ )

ཞབས་ཕྱག ་ལས་ཀྱང་གྲག་ག་ཚེ་རིང་ལགས་སོ་།

(心地善良贤惠次仁拉索)

( xīn dì shàn liáng xián huì cì rén lā suǒ )

སང་ཞོགས་འཁྲོམ་ནས་ཉོས་ཆོག་ཚེ་རིང་ལགས་སོ་།

(你我情投意合次仁拉索)

( nǐ wǒ qíng tóu yì hé cì rén lā suǒ )

you are my shawty 布姆次仁拉索

(你是我的女孩)

( nǐ shì wǒ de nǚ hái )

gotta gogo Ennie mennie mo

(我要走了魔法变变变)

( wǒ yào zǒu le mó fǎ biàn biàn biàn )

一百天一百年

yì bǎi tiān yì bǎi nián

无论多久都会为你守候

wú lùn duō jiǔ dōu huì wèi nǐ shǒu hòu

你也会觉得莫名吧

nǐ yě huì jué de mò míng ba

看不清像是玻璃吧

kàn bù qīng xiàng shì bō lí ba

you know that ང་དད་པ་་་་་་

you know that(你是我的信仰)

( nǐ shì wǒ de xìn yǎng )

ཁག་གཏི་ནུ་བས།

(给我做饭)

( gěi wǒ zuò fàn )

ང་གི་ཆུ་པ་རུ་སྒང་ཆུ།

(給我穿衣)

( gěi wǒ chuān yī )

གད་ཉིད་གི་ཁ་པར་ནུ་འཁྱུག་

(打电话约你)

( dǎ diàn huà yuē nǐ )

ནེ་ཁ་པར་ཡུ་རྔད།

(你就接起)

( nǐ jiù jiē qǐ )

déshabillé,

(deizadixi)

(zhè bú shì zhōng wén!)

ཕ་རིའི་སྤངས་ཀྱི་སྟེང་ལ་ཚེ་རིང་ལགས་སོ་།

(那边的田野里哟次仁拉索)

( nà biān de tián yě lǐ yō cì rén lā suǒ )

ཨ་ཅེའི་ཞབས་ཕྱག་ལས་སོང་ཚེ་རིང་ལགས་སོ་།

(姑娘仁增旺姆次仁拉索)

( gū niáng rén zēng wàng mǔ cì rén lā suǒ )

ཞབས་ཕྱག་ལས་ཀྱང་གྲག་ག་ཚེ་རིང་ལགས་སོ་།

(心地善良贤惠次仁拉索)

( xīn dì shàn liáng xián huì cì rén lā suǒ )

སང་ཞོགས་འཁྲོམ་ནས་ཉོས་ཆོག་ཚེ་རིང་ལགས་སོ་།

(你我情投意合次仁拉索)

( nǐ wǒ qíng tóu yì hé cì rén lā suǒ )

ཕ་རིའི་སྤངས་ཀྱི ་སྟེང་ལ་ཚེ་རིང་ལགས་སོ་།

(那边的田野里哟次仁拉索)

( nà biān de tián yě lǐ yō cì rén lā suǒ )

ཨ་ཅེའི་ཞབས་ཕྱག་ལས་སོང་ཚེ་རིང་ལགས་སོ་།

(姑娘仁增旺姆次仁拉索)

( gū niáng rén zēng wàng mǔ cì rén lā suǒ )

ཞབས་ཕྱག ་ལས་ཀྱང་གྲག་ག་ཚེ་རིང་ལགས་སོ་།

(心地善良贤惠次仁拉索)

( xīn dì shàn liáng xián huì cì rén lā suǒ )

སང་ཞོགས་འཁྲོམ་ནས་ཉོས་ཆོག་ཚེ་རིང་ལགས་སོ་།

(你我情投意合次仁拉索)

( nǐ wǒ qíng tóu yì hé cì rén lā suǒ )

你说你不会再去

nǐ shuō nǐ bù huì zài qù

为了我在夜里流泪

wèi le wǒ zài yè lǐ liú lèi

你厌倦了那种复杂

nǐ yàn juàn le nà zhǒng fù zá

你觉得好累

nǐ jué de hǎo lèi

不想再等待

bù xiǎng zài děng dài

everything gonna be fine

(zhè bú shì zhōng wén!)

dont say good bye

(zhè bú shì zhōng wén!)

please treat me right

(zhè bú shì zhōng wén!)

拨打你的电话

bō dǎ nǐ de diàn huà

趁我还没有喝醉

chèn wǒ hái méi yǒu hē zuì

爱你真的不只是消遣

ài nǐ zhēn de bù zhǐ shì xiāo qiǎn

爱你眼角的细纹和泪

ài nǐ yǎn jiǎo de xì wén hé lèi

每当我远行时充满了期盼的脸

měi dāng wǒ yuǎn xíng shí chōng mǎn le qī pàn de liǎn

这过程感觉一遍又一遍

zhè guò chéng gǎn jué yī biàn yòu yī biàn

苦难的时候我会选择闭上眼

kǔ nàn de shí hòu wǒ huì xuǎn zé bì shàng yǎn

幻想你就站在我身边

huàn xiǎng nǐ jiù zhàn zài wǒ shēn biān

亲吻我说ད་ག་དུས་ངའི་འགྲམ་ལ་ལོག་ཡོངས་ཀས་།

(你什么时候会回来我身边)

qīn wěn wǒ shuō( nǐ shén me shí hòu huì huí lái wǒ shēn biān )

ས་ཐག་རིང་པོའི་ལམ་པར་ཏུ་གཟུགས་པོ་ལ་བདག་བཅེས་བྱེད་།

(去远方的时候一定记得注意身体)

( qù yuǎn fāng de shí hòu yī dìng jì de zhù yì shēn tǐ )

རི་བཐོ་བར་འགྲོ་དུས་་ཁྱེད་རང་གི་མཛུམ་གདངས་དྲན་།

(攀往高处我依然会想念你)

( pān wǎng gāo chù wǒ yī rán huì xiǎng niàn nǐ )

i am sick of you i think you too i bet

(我已对你着迷无法改变但我想你也是)

( wǒ yǐ duì nǐ zháo mí wú fǎ gǎi biàn dàn wǒ xiǎng nǐ yě shì )

coldwind cross my body i think you too guess

(刺骨寒风吹过我身体我猜我想你你也是)

( cì gǔ hán fēng chuī guò wǒ shēn tǐ wǒ cāi wǒ xiǎng nǐ nǐ yě shì )

ཕ་རིའི་སྤངས་ཀྱི་སྟེང་ལ་ཚེ་རིང་ལགས་སོ་།

(那边的田野里哟次仁拉索)

( nà biān de tián yě lǐ yō cì rén lā suǒ )

ཨ་ཅེའི་ཞབས་ཕྱག་ལས་སོང་ཚེ་རིང་ལགས་སོ་།

(姑娘仁增旺姆次仁拉索)

( gū niáng rén zēng wàng mǔ cì rén lā suǒ )

ཞབས་ཕྱག་ལས་ཀྱང་གྲག་ག་ཚེ་རིང་ལགས་སོ་།

(心地善良贤惠次仁拉索)

( xīn dì shàn liáng xián huì cì rén lā suǒ )

སང་ཞོགས་འཁྲོམ་ནས་ཉོས་ཆོག་ཚེ་རིང་ལགས་སོ་།

(你我情投意合次仁拉索)

( nǐ wǒ qíng tóu yì hé cì rén lā suǒ )

ཕ་རིའི་སྤངས་ཀྱི ་སྟེང་ལ་ཚེ་རིང་ལགས་སོ་།

(那边的田野里哟次仁拉索)

( nà biān de tián yě lǐ yō cì rén lā suǒ )

What Is the Song 'Tsering Laso'? And Where Did 'Tsering Laso' Lyrics Come From?

The full Tsering Laso above is actually written for the 2021 Chinese r&b song 'Tsering Laso' (titled 次仁拉索 in Standard / Simplified Chinese) which was released in 2021, specifically since December 7th, 2021.

Who Has Performed the Song 'Tsering Laso'? And the Artist Name?

The music work 'Tsering Laso' (titled 次仁拉索 in Standard / Simplified Chinese) is a Chinese song from the 2020s and performed by the duets KidNam索南 and 你的大表哥曲甲 giving us this great Chinese musical performance of the song .