Categories
Music Lyrics

Prelude to Water Ripple Lyrics
水调歌头

Prelude to Water Ripple Lyrics Song Lyrics in Chinese with Pinyin

For Chinese Pop Song '水调歌头'

明月几时有

míng yuè jǐ shí yǒu

把酒问青天

bǎ jiǔ wèn qīng tiān

不知天上宫阙

bù zhī tiān shàng gōng què

今夕是何年

jīn xī shì hé nián

我欲乘风归去

wǒ yù chéng fēng guī qù

又恐琼楼玉宇

yòu kǒng qióng lóu yù yǔ

高处不胜寒

gāo chù bù shèng hán

起舞弄清影

qǐ wǔ nòng qīng yǐng

何似在人间

hé sì zài rén jiān

转朱阁

zhuǎn zhū gé

低绮户

dī qǐ hù

照无眠

zhào wú mián

不应有恨

bù yīng yǒu hèn

何事长向别时圆

hé shì cháng xiàng bié shí yuán

人有悲欢离合

rén yǒu bēi huān lí hé

月有阴晴圆缺

yuè yǒu yīn qíng yuán quē

此事古难全

cǐ shì gǔ nán quán

但愿人长久

dàn yuàn rén cháng jiǔ

千里共婵娟

qiān lǐ gòng chán juān

人有悲欢离合

rén yǒu bēi huān lí hé

月有阴晴圆缺

yuè yǒu yīn qíng yuán quē

此事古难全

cǐ shì gǔ nán quán

但愿人长久

dàn yuàn rén cháng jiǔ

千里共婵娟

qiān lǐ gòng chán juān

明月几时有

míng yuè jǐ shí yǒu

把酒问青天

bǎ jiǔ wèn qīng tiān

不知天上宫阙

bù zhī tiān shàng gōng què

今夕是何年

jīn xī shì hé nián

我欲乘风归去

wǒ yù chéng fēng guī qù

又恐琼楼玉宇

yòu kǒng qióng lóu yù yǔ

高处不胜寒

gāo chù bù shèng hán

起舞弄清影

qǐ wǔ nòng qīng yǐng

何似在人间

hé sì zài rén jiān

转朱阁

zhuǎn zhū gé

低绮户

dī qǐ hù

照无眠

zhào wú mián

不应有恨

bù yīng yǒu hèn

何事长向别时圆

hé shì cháng xiàng bié shí yuán

人有悲欢离合

rén yǒu bēi huān lí hé

月有阴晴圆缺

yuè yǒu yīn qíng yuán quē

此事古难全

cǐ shì gǔ nán quán

但愿人长久

dàn yuàn rén cháng jiǔ

千里共婵娟

qiān lǐ gòng chán juān

人有悲欢离合

rén yǒu bēi huān lí hé

月有阴晴圆缺

yuè yǒu yīn qíng yuán quē

此事古难全

cǐ shì gǔ nán quán

但愿人长久

dàn yuàn rén cháng jiǔ

千里共婵娟

qiān lǐ gòng chán juān

人有悲欢离合

rén yǒu bēi huān lí hé

月有阴晴圆缺

yuè yǒu yīn qíng yuán quē

此事古难全

cǐ shì gǔ nán quán

但愿人长久

dàn yuàn rén cháng jiǔ

千里共婵娟

qiān lǐ gòng chán juān

人有悲欢离合

rén yǒu bēi huān lí hé

月有阴晴圆缺

yuè yǒu yīn qíng yuán quē

此事古难全

cǐ shì gǔ nán quán

但愿人长久

dàn yuàn rén cháng jiǔ

千里共婵娟

qiān lǐ gòng chán juān

What Is the Song 'Prelude to Water Ripple'? And Where Did 'Prelude to Water Ripple (Shui Diao Ge Tou) ' Lyrics Come From?

The full Prelude to Water Ripple above is actually written for the 2021 Chinese pop song 'Prelude to Water Ripple' (titled 水调歌头 in Standard / Simplified Chinese, with Pinyin Shui Diao Ge Tou) which was released in 2021, specifically since February 24th, 2021.

Who Has Performed the Song 'Prelude to Water Ripple'? And the Artist Name?

The music work 'Prelude to Water Ripple' (titled 水调歌头 in Standard / Simplified Chinese, with Pinyin Shui Diao Ge Tou) is a Chinese song from the 2020s and performed by the male solo artist Zheng Yunlong (Chinese name: 郑云龙), the singer from Chinese Mainland giving us this great Chinese musical performance of the song .

The Film, TV Series or Dramas Related to Prelude to Water Ripple Lyrics? And What Is It?

Additionally, this song 'Prelude to Water Ripple' (titled 水调歌头 in Chinese) where the full lyrics above is sourced from, is also the End Theme Song for Chinese Web Drama 'My Heroic Husband' (2021), titled "赘婿" in Standard / Simplified Chinese language.