One Flower, One Sword Lyrics Song Lyrics in Chinese with Pinyin

For Chinese Pop Song '一花一剑'

仙乐琉璃 映流芳盛世光景

xiān yuè liú lí yìng liú fāng shèng shì guāng jǐng

白衣少年 如飞鸟逆空降临

bái yī shào nián rú fēi niǎo nì kōng jiàng lín

风卷花落 玉面似镜照孤星

fēng juǎn huā luò yù miàn sì jìng zhào gū xīng

拂古训 一闪 浮光掠影

fú gǔ xùn yī shǎn fú guāng lüè yǐng

暗夜深邃 藏多少幽绿眼睛

àn yè shēn suì cáng duō shǎo yōu lǜ yǎn jīng

银蝶蹁跹 宛若迢迢连天星

yín dié pián xiān wǎn ruò tiáo tiáo lián tiān xīng

须臾间挟荒山野径 循声觅影

xū yú jiān xié huāng shān yě jìng xún shēng mì yǐng

月华粼粼流照君 纵履霜亦孤行

yuè huá lín lín liú zhào jūn zòng lǚ shuāng yì gū xíng

一念花树绕香云 一念随剑影

yī niàn huā shù rào xiāng yún yī niàn suí jiàn yǐng

轻拈桃花向仙庭 电闪惊雷鸣

qīng niān táo huā xiàng xiān tíng diàn shǎn jīng léi míng

且使白驹撵过隙 物换星移

qiě shǐ bái jū niǎn guò xì wù huàn xīng yí

济苍生 一花一剑一愿人间幸

jì cāng shēng yī huā yī jiàn yī yuàn rén jiān xìng

听闻太苍山难复故国踪迹

tīng wén tài cāng shān nán fù gù guó zōng jì

断壁连残垣 城池飞沙扬砾

duàn bì lián cán yuán chéng chí fēi shā yáng lì

繁华覆灭人面成疫 战火疮痍

fán huá fù miè rén miàn chéng yì zhàn huǒ chuāng yí

抽丝剥茧一身谜 无名却耀青荧

chōu sī bāo jiǎn yī shēn mí wú míng què yào qīng yíng

一念花树吹墨云 骤雨素花净

yī niàn huā shù chuī mò yún zhòu yǔ sù huā jìng

时间琥珀中流幻 赴桃源之境

shí jiān hǔ pò zhōng liú huàn fù táo yuán zhī jìng

雾沉云暝渐敛却 浮尘晴霁

wù chén yún míng jiàn liǎn què fú chén qíng jì

抵不过 一花一剑一人雨中笠

dǐ bù guò yī huā yī jiàn yī rén yǔ zhōng lì

留恋花树亦怜君 伫望候远信

liú liàn huā shù yì lián jūn zhù wàng hòu yuǎn xìn

任凡尘俗世笑我 山间祈长明

rèn fán chén sú shì xiào wǒ shān jiān qí cháng míng

去向未言说曾经 繁花似锦

qù xiàng wèi yán shuō céng jīng fán huā sì jǐn

业火尽 一花一剑一世与君行

yè huǒ jìn yī huā yī jiàn yī shì yǔ jūn xíng

穿行于天地间 惟愿逐一双影

chuān xíng yú tiān dì jiān wéi yuàn zhú yī shuāng yǐng

What Is the Song 'One Flower, One Sword'? And Where Did 'One Flower, One Sword (Yi Hua Yi Jian (Heaven Official’s Blessing OST)) ' Lyrics Come From?

The full One Flower, One Sword above is actually written for the 2020 Chinese pop song 'One Flower, One Sword' (titled 一花一剑 in Standard / Simplified Chinese, with Pinyin Yi Hua Yi Jian (Heaven Official’s Blessing OST)) which was released in 2020, specifically since October 19th, 2020.

Who Has Performed the Song 'One Flower, One Sword'? And the Artist Name?

The music work 'One Flower, One Sword' (titled 一花一剑 in Standard / Simplified Chinese, with Pinyin Yi Hua Yi Jian (Heaven Official’s Blessing OST)) is a Chinese song from the 2020s and performed by the male solo artist Rex Li (Chinese name: 李鑫一), the singer from Chinese Mainland giving us this great Chinese musical performance of the song .

The Film, TV Series or Dramas Related to One Flower, One Sword Lyrics? And What Is It?

Additionally, this song 'One Flower, One Sword' (titled 一花一剑 in Chinese) where the full lyrics above is sourced from, is also the Episode Song for Chinese Animation Series 'Heaven Official's Blessing' (2020), aka. 'Tian Guan Ci Fu', titled "天官赐福" in Standard / Simplified Chinese language.