Categories
Music Lyrics

Do You Know Whether or Not You Know Lyrics
知否知否

Do You Know Whether or Not You Know Lyrics Song Lyrics in Chinese with Pinyin

For Chinese Pop Song '知否知否'

一朝花开傍柳

yī zhāo huā kāi bàng liǔ

寻香误觅亭侯

xún xiāng wù mì tíng hóu

纵饮朝霞半日晖

zòng yǐn zhāo xiá bàn rì huī

风雨着不透

fēng yǔ zhe bù tòu

一任宫长骁瘦

yī rèn gōng cháng xiāo shòu

台高冰泪难流

tái gāo bīng lèi nán liú

锦书送罢蓦回首

jǐn shū sòng bà mò huí shǒu

无余岁可偷

wú yú suì kě tōu

昨夜雨疏风骤

zuó yè yǔ shū fēng zhòu

浓睡不消残酒

nóng shuì bù xiāo cán jiǔ

试问卷帘人

shì wèn juǎn lián rén

却道海棠依旧

què dào hǎi táng yī jiù

知否 知否

zhī fǒu zhī fǒu

应是绿肥红瘦

yīng shì lǜ féi hóng shòu

昨夜雨疏风骤

zuó yè yǔ shū fēng zhòu

浓睡不消残酒

nóng shuì bù xiāo cán jiǔ

试问卷帘人

shì wèn juǎn lián rén

却道海棠依旧

què dào hǎi táng yī jiù

知否

zhī fǒu

知否

zhī fǒu

应是绿肥红瘦

yīng shì lǜ féi hóng shòu

一朝花开傍柳

yī zhāo huā kāi bàng liǔ

寻香误觅亭侯

xún xiāng wù mì tíng hóu

纵饮朝霞半日晖

zòng yǐn zhāo xiá bàn rì huī

风雨着不透

fēng yǔ zhe bù tòu

一任宫长骁瘦

yī rèn gōng cháng xiāo shòu

台高冰泪难流

tái gāo bīng lèi nán liú

锦书送罢蓦回首

jǐn shū sòng bà mò huí shǒu

无余岁可偷

wú yú suì kě tōu

昨夜雨疏风骤

zuó yè yǔ shū fēng zhòu

浓睡不消残酒

nóng shuì bù xiāo cán jiǔ

试问卷帘人

shì wèn juǎn lián rén

却道海棠依旧

què dào hǎi táng yī jiù

知否 知否

zhī fǒu zhī fǒu

应是绿肥红瘦

yīng shì lǜ féi hóng shòu

昨夜雨疏风骤

zuó yè yǔ shū fēng zhòu

浓睡不消残酒

nóng shuì bù xiāo cán jiǔ

试问卷帘人

shì wèn juǎn lián rén

却道海棠依旧

què dào hǎi táng yī jiù

知否

zhī fǒu

知否

zhī fǒu

应是绿肥红瘦

yīng shì lǜ féi hóng shòu

昨夜雨疏风骤

zuó yè yǔ shū fēng zhòu

浓睡不消残酒

nóng shuì bù xiāo cán jiǔ

试问卷帘人

shì wèn juǎn lián rén

却道海棠依旧

què dào hǎi táng yī jiù

知否 知否

zhī fǒu zhī fǒu

应是绿肥红瘦

yīng shì lǜ féi hóng shòu

昨夜雨疏风骤

zuó yè yǔ shū fēng zhòu

浓睡不消残酒

nóng shuì bù xiāo cán jiǔ

试问卷帘人

shì wèn juǎn lián rén

却道海棠依旧

què dào hǎi táng yī jiù

知否

zhī fǒu

知否

zhī fǒu

应是绿肥红瘦

yīng shì lǜ féi hóng shòu

知否

zhī fǒu

知否

zhī fǒu

应是绿肥红瘦

yīng shì lǜ féi hóng shòu

What Is the Song 'Do You Know Whether or Not You Know'? And Where Did 'Do You Know Whether or Not You Know (Zhi Fou Zhi Fou) ' Lyrics Come From?

The full Do You Know Whether or Not You Know above is actually written for the 2019 Chinese pop song 'Do You Know Whether or Not You Know' (titled 知否知否 in Standard / Simplified Chinese, with Pinyin Zhi Fou Zhi Fou) which was released in 2019, specifically since January 16th, 2019.

Who Has Performed the Song 'Do You Know Whether or Not You Know'? And the Artist Name?

The music work 'Do You Know Whether or Not You Know' (titled 知否知否 in Standard / Simplified Chinese, with Pinyin Zhi Fou Zhi Fou) is a Chinese song from the 2010s and performed by the duets 胡夏 (Hu Xia) and 郁可唯 (Yisa Yu) giving us this great Chinese musical performance of the song .

The Film, TV Series or Dramas Related to Do You Know Whether or Not You Know Lyrics? And What Is It?

Additionally, this song 'Do You Know Whether or Not You Know' (titled 知否知否 in Chinese) where the full lyrics above is sourced from, is also the Theme Song for Chinese TV Series 'The Story of Ming Lan' (2018), titled "知否知否应是绿肥红瘦" in Standard / Simplified Chinese language.