Categories
Music Lyrics

Ask Sky Lyrics
天问

Ask Sky Lyrics Song Lyrics in Chinese with Pinyin

For Chinese Pop Song '天问'

遂古之初 谁传道之

suì gǔ zhī chū shéi chuán dào zhī

上下未形 何由考之

shàng xià wèi xíng hé yóu kǎo zhī

冥昭瞢暗 谁能极之

míng zhāo méng àn shéi néng jí zhī

冯翼惟象 何以识之

féng yì wéi xiàng hé yǐ shí zhī

天何所沓 十二焉分

tiān hé suǒ dá shí èr yān fēn

日月安属 列星安陈

rì yuè ān shǔ liè xīng ān chén

东西南北 其修孰多

dōng xī nán běi qí xiū shú duō

南北顺椭 其衍几何

nán běi shùn tuǒ qí yǎn jǐ hé

有限敢问无限

yǒu xiàn gǎn wèn wú xiàn

人心敢问人间

rén xīn gǎn wèn rén jiān

造物悲悯千万年

zào wù bēi mǐn qiān wàn nián

年年有人问天

nián nián yǒu rén wèn tiān

星河若尘埃旋转

xīng hé ruò chén āi xuán zhuǎn

把生灭因果都写进繁衍

bǎ shēng miè yīn guǒ dōu xiě jìn fán yǎn

春秋竹简中长叹

chūn qiū zhú jiǎn zhōng cháng tàn

遂古之初 谁传道之

suì gǔ zhī chū shéi chuán dào zhī

上下未形 何由考之

shàng xià wèi xíng hé yóu kǎo zhī

冥昭瞢暗 谁能极之

míng zhāo méng àn shéi néng jí zhī

冯翼惟象 何以识之

féng yì wéi xiàng hé yǐ shí zhī

天何所沓 十二焉分

tiān hé suǒ dá shí èr yān fēn

日月安属 列星安陈

rì yuè ān shǔ liè xīng ān chén

东西南北 其修孰多

dōng xī nán běi qí xiū shú duō

南北顺椭 其衍几何

nán běi shùn tuǒ qí yǎn jǐ hé

流水敢问流年

liú shuǐ gǎn wèn liú nián

万物敢问万变

wàn wù gǎn wèn wàn biàn

宇宙如若是纠缠

yǔ zhòu rú ruò shì jiū chán

此生何惧短暂

cǐ shēng hé jù duǎn zàn

沧海中造化变迁

cāng hǎi zhōng zào huà biàn qiān

把千古绝唱都藏于自然

bǎ qiān gǔ jué chàng dōu cáng yú zì rán

上下求索路漫漫

shàng xià qiú suǒ lù màn màn

流水敢问流年

liú shuǐ gǎn wèn liú nián

万物敢问万变

wàn wù gǎn wèn wàn biàn

宇宙如若是纠缠

yǔ zhòu rú ruò shì jiū chán

此生何惧短暂

cǐ shēng hé jù duǎn zàn

沧海中造化变迁

cāng hǎi zhōng zào huà biàn qiān

把千古绝唱都藏于自然

bǎ qiān gǔ jué chàng dōu cáng yú zì rán

上下求索路漫漫

shàng xià qiú suǒ lù màn màn

What Is the Song 'Ask Sky'? And Where Did 'Ask Sky (Tian Wen) ' Lyrics Come From?

The full Ask Sky above is actually written for the 2022 Chinese pop song 'Ask Sky' (titled 天问 in Standard / Simplified Chinese, with Pinyin Tian Wen) which was released in 2022, specifically since June 11th, 2022.

Who Has Performed the Song 'Ask Sky'? And the Artist Name?

The music work 'Ask Sky' (titled 天问 in Standard / Simplified Chinese, with Pinyin Tian Wen) is a Chinese song from the 2020s and performed by the male solo artist Jason Zhang (Chinese name: 张杰), the singer from Chinese Mainland giving us this great Chinese musical performance of the song .

The Film, TV Series or Dramas Related to Ask Sky Lyrics? And What Is It?

Additionally, this song 'Ask Sky' (titled 天问 in Chinese) where the full lyrics above is sourced from, is also the Live-performed Song for the Episode 10th of the Chinese TV Variety 'Everlasting Classics' Season 5 (2022), titled "经典咏流传" in Standard / Simplified Chinese language, the lyrics based on the famous Chinese poem 'Questions to Heaven' by Qu Yuan, China’s first poet and founder of romanticism in Chinese literature..